ארכיון תגיות ביתרמי

תמצית טיעוני הצדדים המבקשת טוענת, כי אין מדובר בערבות בנקאית אוטונומית, ואלה נימוקיה: הערבות הבנקאית הינה חוזה, אשר יש לפרשו בהתאם לאומד דעת הצדדים, תוכנו ונסיבות כריתתו; עסקת היסוד בה קשורה הערבות מעידה כי עסקינן בערבות אשר הצדדים נתכוונו כי …