רישום בתים משותפים

בית משותף הינו נכס המכיל לפחות שתי דירות והרשום בפנקס רישום הבתים המשותפים כבית משותף. פנקס הבתים המשותפים מתנהל בלשכת המפקח על רישום המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). רישום הנכס כבית משותף מביא לתוצאה כי כל דירה בנכס תרשם כתת חלקה משל עצמה, כאשר לכל דירה ודירה יוצמדו ההצמדות כפי שסוכמו בין הבעלים בתקנון הבית המשותף. הליך רישום בית משותף הינו הליך מורכב וארוך מאחר והוא תלוי בגורמים בירוקרטים (מיסוי מקרקעין, המפקח על הבתים המשותפים ולשכות רישום המקרקעין) ומכאן החשיבות שעורך דין המתמחה בענין יבצע את רישום הבית המשותף.

כיצד מגישים בקשה לרישום בית משותף? ומהו התהליך לרישום בית משותף?
הפרטים שיש למלא בבקשה לרישום הבית המשותף – תיאור המקרקעין (גוש, חלקה, שם היישוב), מהי הפעולה המבוקשת (רישום בית משותף), פירוט כל בעלי הזכויות בבית כולל מספרי ת.ז.

המסמכים המצורפים לבקשה לרישום בית משותף:

  • טופס בקשה לרישום בית משותף (2 עותקים).
  • נסח מרישום המקרקעין .
  • תשריט של כל דירה בבית כולל הצמדות (חצר, חניה) ( 2 עותקים).
  • תקנון (4 עותקים).
  • ייפוי כוח מכל מבקש נוטריוני (כל דייר בבית צריך ללכת לנוטריון ולחתום על ייפוי כוח).
  • צו רישום מוכן לחתימת המפקח (4 עותקים).
  • הסכמת המומלץ/ים לשמש נציגות (2 עותקים).
  • אישורי מסים לכל דירה ודירה (במידה והבעלות על החלקים טרם הועברה בטאבו).